Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

- Uw hond dient in orde te zijn met alle verplichte inentingen. U dient dit steeds ter plaatse te kunnen bewijzen aan de hond van het paspoort van uw hond. Titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van, en met bewijs van een dierenarts. 

- Indien u tijdens de training gebruik wilt maken van hulpmiddelen waar ik het niet mee eens ben, zal ik dit steeds aangeven. In overleg gaan we dan op zoek naar een alternatief

Artikel 1: Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten met Nathalie Kuijstermans (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0692.879.413), en maken er deel van uit, behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 2: Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar of via overschrijving op de maatschappelijke zetel, voor hun totaalbedrag en zonder ingebrekestelling voor de vervaldag. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum.

De facturen wordt geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Artikel 3: Wanbetaling

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoud ik het recht voor om eenzijdig de verdere uitvoering van nog uit te leveren prestaties (therapie, consulten, ...) te onderbreken tot en met de factuur volledig en integraal betaald wordt, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is (exceptie van niet-uitvoering).

Indien een termijn van respijt werd verleend of in het geval van gespreide betaling, zal de laattijdige betaling van één termijn van rechtswege tot gevolg hebben dat het volledige factuurbedrag opeisbaar wordt.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, zijn van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:

  • een intrest van 10 % vanaf vervaldag
  • een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20,00 EUR, onverminderd het recht om mijn werkelijke schade te bewijzen en aldus een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4: Annulering van een consult / sessie

Een annulering betreffende één consult of geplande sessie, is mogelijk, zowel per e-mail (nathalie.kuijstermans@belgacom.net) als per telefoon, mits tijdige verwittiging.

Indien de annulering plaatsvindt méér dan 24 uur voor de voorziene afspraak, zullen er geen kosten worden aangerekend. Indien evenwel niet tijdig wordt verwittigd, hetzij binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, zal de prijs voor de voorziene consult/sessie alsnog voor de helft worden aangerekend.

Artikel 5: Klachten

Ik stel persoonlijk contact en een proactieve aanpak van klachten voorop.

Dienvolgens ben ik, bij eventuele problemen, steeds bereid om deze, in onderling overleg, met u te bespreken, teneinde samen tot een oplossing te komen. U gelieve mij desgevallend zo spoedig mogelijk te contacteren.

Indien dit, naar uw mening, niet voldoende zou zijn, kan u, via aangetekend schrijven, klacht indienen, en dit binnen een vervaltermijn van 7 dagen na het plaatsvinden van de aanleiding van de klacht. Binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de klacht, zal u desgevallend een schriftelijk voorstel tot bemiddeling verkrijgen. De klacht zal steeds vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Doorverwijzing bij medische problemen

Ik ben niet medisch geschoold, en zal u derhalve, bij het minste vermoeden van ernstige medische problemen, steeds doorverwijzen naar een (dieren)arts.

6.2. Middelenverbintenis - geen resultaatsverbintenis

Het slagen van de gedragstherapie en/of groepssessies en/of individuele behandelingen is mede afhankelijk van diverse externe factoren. Ik kan derhalve op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld bij het niet slagen van de gedragstherapie en/of training. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat dit een zuivere middelenverbintenis betreft.

Specifiek voor wat de reikibehandeling betreft, is het mogelijk dat u de effecten hiervan niet onmiddellijk gewaarwordt, hetgeen evenwel niet impliceert dat deze behandeling geen gevolgen ressorteert. Partijen erkennen, ook wat deze behandeling betreft, dat het een zuivere middelenverbintenis betreft.

6.3. Aansprakelijkheid

U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gedrag, alsook voor het gedrag van uw dier, en dit zowel tijdens mijn trainingen, lessen, behandelingen en/of consulten, als buiten deze onderlinge contacten.

Noch ik, noch mijn eventuele aangestelden, kunnen derhalve aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks wordt veroorzaakt door toedoen van u en/of uw dier, noch voor enige gevolgschade, en dit ongeacht of deze schade, van welke aard dan ook (materieel, moreel, lichamelijk,...), wordt veroorzaakt gedurende de trainingen, lessen, behandelingen en/of consulten, dan wel daarbuiten, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.

Mijn maximale gehoudenheid tot vergoeding zal evenwel nooit hoger kunnen zijn dan het factuurbedrag voor de geleverde prestaties van het laatste jaar.

U blijft, als bezitter/eigenaar van de hond, aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van uw hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
U verbindt zich er derhalve uitdrukkelijk toe om mij, hetzij mijn eventuele aangestelden, te vrijwaren voor alle vorderingen (hoofdsom, rechtskosten, interesten, etc.) die t.a.v. mij zouden worden gesteld door derden op basis van de artikelen 1382 BW, art. 1383 BW en/of art. 1385 BW n.a.v. geleden schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door toedoen van uw dier.

Artikel 7: Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen. Indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter, is de Vrederechter van Kapellen bevoegd.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.

Artikel 9: Nietigheid

Indien één of meerdere punten uit de overeenkomst nietig word(t)(en) verklaard of onuitvoerbaar blijk(t)(en), heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene voorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen

Artikel 10: Privacy

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zal ik over enkele persoonlijke gegevens van u beschikken. Al uw persoonlijke gegevens zullen echter met respect behandeld worden, conform de privacywetgeving. Uw gegevens worden daarbij uiteraard nooit gedeeld met derden, ook niet na het beëindigen van de behandeling en/of training.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U beschikt tevens over het recht om vergeten te worden. U kan zich steeds beroepen op uw rechten in verband met verstrekte persoonsgegevens door mij een bericht te sturen via e-mail: centrumesperanza@yahoo.com. U beschikt ten slotte tevens over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, hetzij de Privacycommissie.